(1)
زندز.; باغستانیب.; پوربیگیپ.; صوفی زادهص. ز.; بنا کاشانیب. ک.; دستاراند.; خیامیخ.; لبافی حسین آبادیل. ح. آ. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز. GSC 2011, 8, 594-605.