(1)
پارساپ.; كوچكیك.; نصیری محلاتین. م.; قائمیق. تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در. GSC 2009, 5, 229-238.