گلباشیم., ابراهیمیم., خاوری خراسانیس., & صبورم. (2012). بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.). پژوهشهای زراعی ایران, 9(1), 103-113. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i1.10502