صداقت‌خواهیح., پارسام., نظامیا., پُرساح., & باقریع. (2012). بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت. پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), 322-330. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11961