نصراله الحسینیم., خاوری خراسانیس., & رحمانیآ. (2012). بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور. پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), 454-462. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11981