ایزدی دربندیا., محمدیانم., یانقع., & زرقانیه. (2012). اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum). پژوهشهای زراعی ایران, 10(2), 335-345. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i2.16217