جهانی کندریم., کوچکیع., نصیری محلاتیم., & رضوانی مقدمپ. (2012). بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد. پژوهشهای زراعی ایران, 10(3), 468-475. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i3.17664