مجدمم., & مدحجع. (2012). سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی. پژوهشهای زراعی ایران, 10(3), 546-554. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i3.17805