فرهادیح., عزیزیم., & نعمتیس. ح. (2014). بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L). پژوهشهای زراعی ایران, 13(2), 411-419. https://doi.org/10.22067/gsc.v13i2.36600