اکبریش., کافیم., & رضوان بیدختیش. (2016). اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.). پژوهشهای زراعی ایران, 14(4), 665-674. https://doi.org/10.22067/gsc.v14i4.41406