ورناصری قند علیو., رضوانی مقدمپ., & خرم دلس. (2015). بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی. پژوهشهای زراعی ایران, 14(3), 526-538. https://doi.org/10.22067/gsc.v14i3.47508