امین‌پناهه., شریفیپ., & عباديع. ا. (2017). ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش. پژوهشهای زراعی ایران, 16(1), 191-202. https://doi.org/10.22067/gsc.v16i1.61793