زندز., باغستانیب., پوربیگیپ., صوفی زادهص. ز., بنا کاشانیب. ک., دستاراند., خیامیخ., & لبافی حسین آبادیل. ح. آ. (2011). بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز. پژوهشهای زراعی ایران, 8(4), 594-605. https://doi.org/10.22067/gsc.v8i4.7952