پارساپ., كوچكیك., نصیری محلاتین. م., & قائمیق. (2009). تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در. پژوهشهای زراعی ایران, 5(2), 229-238. https://doi.org/10.22067/gsc.v5i2.919