صداقت‌خواهیح.; پارسام.; نظامیا.; پُرساح.; باقریع. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت. پژوهشهای زراعی ایران, v. 9, n. 3, p. 322-330, 24 آوریل 2012.