نصراله الحسینیم.; خاوری خراسانیس.; رحمانیآ. بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور. پژوهشهای زراعی ایران, v. 9, n. 3, p. 454-462, 24 آوریل 2012.