ایزدی دربندیا.; محمدیانم.; یانقع.; زرقانیه. اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum). پژوهشهای زراعی ایران, v. 10, n. 2, p. 335-345, 21 اکتبر 2012.