جهانی کندریم.; کوچکیع.; نصیری محلاتیم.; رضوانی مقدمپ. بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد. پژوهشهای زراعی ایران, v. 10, n. 3, p. 468-475, 11 دسامبر 2012.