مجدمم.; مدحجع. سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی. پژوهشهای زراعی ایران, v. 10, n. 3, p. 546-554, 16 دسامبر 2012.