فرهادیح.; عزیزیم.; نعمتیس. ح. بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L). پژوهشهای زراعی ایران, v. 13, n. 2, p. 411-419, 3 دسامبر 2014.