اکبریش.; کافیم.; رضوان بیدختیش. اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.). پژوهشهای زراعی ایران, v. 14, n. 4, p. 665-674, 9 ژانویه 2016.