ورناصری قند علیو.; رضوانی مقدمپ.; خرم دلس. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی. پژوهشهای زراعی ایران, v. 14, n. 3, p. 526-538, 4 نوامبر 2015.