امین‌پناهه.; شریفیپ.; عباديع. ا. ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش. پژوهشهای زراعی ایران, v. 16, n. 1, p. 191-202, 18 سپتامبر 2017.