زندز.; باغستانیب.; پوربیگیپ.; صوفی زادهص. ز.; بنا کاشانیب. ک.; دستاراند.; خیامیخ.; لبافی حسین آبادیل. ح. آ. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز. پژوهشهای زراعی ایران, v. 8, n. 4, p. 594-605, 9 مارس 2011.