پارساپ.; كوچكیك.; نصیری محلاتین. م.; قائمیق. تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در. پژوهشهای زراعی ایران, v. 5, n. 2, p. 229-238, 16 می 2009.