گلباشیمحمد, ابراهیمیمحسن, خاوری خراسانیسعید, و صبورمحمدحسین. 2012. “بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea Maize L.)”. پژوهشهای زراعی ایران 9 (1), 103-13. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i1.10502.