صداقت‌خواهیحسین, پارسامهدی, نظامیاحمد, پُرساحسن, و باقریعبدالرضا. 2012. “بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت”. پژوهشهای زراعی ایران 9 (3), 322-30. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11961.