نصراله الحسینیمجید, خاوری خراسانیسعید, و رحمانیآتنا. 2012. “بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea Mays L. Var. Saccharata) در شرایط شور”. پژوهشهای زراعی ایران 9 (3), 454-62. https://doi.org/10.22067/gsc.v9i3.11981.