جهانی کندریمریم, کوچکیعلیرضا, نصیری محلاتیمهدی, و رضوانی مقدمپرویز. 2012. “بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد”. پژوهشهای زراعی ایران 10 (3), 468-75. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i3.17664.