مجدممانی, و مدحجعادل. 2012. “سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی”. پژوهشهای زراعی ایران 10 (3), 546-54. https://doi.org/10.22067/gsc.v10i3.17805.