فرهادیحسن, عزیزیمجید, و نعمتیسید حسین. 2014. “بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella Foenum - Graecum L)”. پژوهشهای زراعی ایران 13 (2), 411-19. https://doi.org/10.22067/gsc.v13i2.36600.