اکبریشیوا, کافیمحمد, و رضوان بیدختیشهرام. 2016. “اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium Sativum L.)”. پژوهشهای زراعی ایران 14 (4), 665-74. https://doi.org/10.22067/gsc.v14i4.41406.