ورناصری قند علیویدا, رضوانی مقدمپرویز, و خرم دلسرور. 2015. “بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris Canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی”. پژوهشهای زراعی ایران 14 (3), 526-38. https://doi.org/10.22067/gsc.v14i3.47508.