امین‌پناههاشم, شریفیپیمان, و عباديعلي اكبر. 2017. “ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش”. پژوهشهای زراعی ایران 16 (1), 191-202. https://doi.org/10.22067/gsc.v16i1.61793.