زندزند, باغستانیباغستانی, پوربیگیپوربیگی, صوفی زادهصوفی زاده, بنا کاشانیبنا کاشانی, دستاراندستاران, خیامیخیامی, و لبافی حسین آبادیلبافی حسین آبادی. 2011. “بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز”. پژوهشهای زراعی ایران 8 (4), 594-605. https://doi.org/10.22067/gsc.v8i4.7952.