پارساپارسا, كوچكیكوچكی, نصیری محلاتینصیری محلاتی, و قائمیقائمی. 2009. “تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در”. پژوهشهای زراعی ایران 5 (2), 229-38. https://doi.org/10.22067/gsc.v5i2.919.