گلباشیم., ابراهیمیم., خاوری خراسانیس. و صبورم. (2012) “بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.)”, پژوهشهای زراعی ایران, 9(1), صص 103-113. doi: 10.22067/gsc.v9i1.10502.