صداقت‌خواهیح., پارسام., نظامیا., پُرساح. و باقریع. (2012) “بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت”, پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), صص 322-330. doi: 10.22067/gsc.v9i3.11961.