نصراله الحسینیم., خاوری خراسانیس. و رحمانیآ. (2012) “بررسی اثر تراکم بوته و روش کاشت بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام ذرت شیرین (Zea mays L. var. Saccharata) در شرایط شور”, پژوهشهای زراعی ایران, 9(3), صص 454-462. doi: 10.22067/gsc.v9i3.11981.