ایزدی دربندیا., محمدیانم., یانقع. و زرقانیه. (2012) “اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد(Sesamum indicum)”, پژوهشهای زراعی ایران, 10(2), صص 335-345. doi: 10.22067/gsc.v10i2.16217.