جهانی کندریم., کوچکیع., نصیری محلاتیم. و رضوانی مقدمپ. (2012) “بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد”, پژوهشهای زراعی ایران, 10(3), صص 468-475. doi: 10.22067/gsc.v10i3.17664.