مجدمم. و مدحجع. (2012) “سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت دانه ای در شرایط بهینه و تنش خشکی”, پژوهشهای زراعی ایران, 10(3), صص 546-554. doi: 10.22067/gsc.v10i3.17805.