فرهادیح., عزیزیم. و نعمتیس. ح. (2014) “بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (.Trigonella foenum - graecum L)”, پژوهشهای زراعی ایران, 13(2), صص 411-419. doi: 10.22067/gsc.v13i2.36600.