اکبریش., کافیم. و رضوان بیدختیش. (2016) “اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium sativum L.)”, پژوهشهای زراعی ایران, 14(4), صص 665-674. doi: 10.22067/gsc.v14i4.41406.