ورناصری قند علیو., رضوانی مقدمپ. و خرم دلس. (2015) “بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی”, پژوهشهای زراعی ایران, 14(3), صص 526-538. doi: 10.22067/gsc.v14i3.47508.