امین‌پناهه., شریفیپ. و عباديع. ا. (2017) “ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش”, پژوهشهای زراعی ایران, 16(1), صص 191-202. doi: 10.22067/gsc.v16i1.61793.