زندز., باغستانیب., پوربیگیپ., صوفی زادهص. ز., بنا کاشانیب. ک., دستاراند., خیامیخ. و لبافی حسین آبادیل. ح. آ. (2011) “بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز”, پژوهشهای زراعی ایران, 8(4), صص 594-605. doi: 10.22067/gsc.v8i4.7952.