پارساپ., كوچكیك., نصیری محلاتین. م. و قائمیق. (2009) “تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در”, پژوهشهای زراعی ایران, 5(2), صص 229-238. doi: 10.22067/gsc.v5i2.919.