[1]
گلباشیم., ابراهیمیم., خاوری خراسانیس., و صبورم., “بررسی شاخص‌های تحمل به خشکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای ( Zea maize L.)”, GSC, ج 9, ش 1, صص 103-113, فوریه 2012.