[1]
صداقت‌خواهیح., پارسام., نظامیا., پُرساح., و باقریع., “بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت”, GSC, ج 9, ش 3, صص 322-330, آوریل 2012.